13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι δύο (22) Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  ενεργειών  Δημάρχου  καθαρισμού  χειμάρρου Κλαρωτού εξ αιτίας  του φαινομένου απότομου μπαζώματος του ρέματος .

 

 

Παρατήρηση

Η  συνεδρίαση  κρίνεται έκτακτη- κατεπείγουσα λόγω  του φαινομένου απότομου  μπαζώματος του εγκιβωτισμένου χειμάρρου Κλαρωτού  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 4166/21-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος