12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση της αριθμ. 44/2013 απόφασης ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά απολογισμό)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Χρήστος Ντέκας