12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τέσσαρες (14) Μαΐου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κλήρωση για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Αγίας Τριάδας ΔΕ Κτημενίων.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία της εργασίας «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων» ποσό 69.372,00€
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση εισόδου ΤΔ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ( επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ).
5. Έγκριση δαπάνης και συντήρηση αυτοκινήτου ΚΗΥ 3773 ποσό 522,75€
6. Ψήφιση πιστώσεων
α. Συντήρηση πεζογεφυρών στο ρέμα Κλαρωτού ποσό 3.200,00€
β. Συντήρηση παρκέ γηπέδου μπάσκετ αθλητικού κέντρου Καρπενησίου
ποσό 2000,00€
γ.Καθαριότητα ρέματος Κλαρωτού ποσό 12.000,00
7. Ψήφιση πιστώσεων