11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε ( 25 ) Απριλίου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για διερεύνηση εξάσκηση πιθανών ενδίκων μέσων σε διεκδικήσεις κατασκευαστών για έργα χωρίς συμφωνητικά και αποφάσεις δημοτικής αρχής.
2. Κλήρωση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ στους οικισμούς Κρικέλλου ,Αμπλιανης Στάβλων και Σκοπιάς».
3. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
4. Ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Προυσού» ποσού 11.000,00€
5. Έγκριση πρακτικού του έργου «Δημιουργία άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου»
6. Έγκριση δαπανών για επισκευή αυτοκινήτων
7. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση εφέσεως (υπόθεση αγωγής Γρηγορίου Αθανασίου κατά Δήμου Καρπενησίου)
8. Ψήφιση πιστώσεων

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Καρφής