10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16) Απριλίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί του διαγωνισμού « Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού γραφικής ύλης και ειδών μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου»
2. Έγκριση πρακτικού του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου Αμπλιανης Στάβλων και Σκοπιάς.
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας.
5. Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής του έργου «Διαμόρφωση –ανάπλαση πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων» ποσού 4.600,00€.
6. Ψήφιση πιστώσεων
α)Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επίβλεψης αρχιτεκτονικών εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο « ποσού 22.700,00€.
β)Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο εμπορικό Κέντρο Καρπενησίου» ποσού 22.7000,00€.
7. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Γεωργακόπουλου κατά Δήμου )
8. Ορισμός δικηγόρου (Χρήστου Μπαλωμένου κατά Δήμου).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης