10η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ένταξη του έργου «Συντήρηση χώρου Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων Καρπενησίου προϋπολογισμού 14.760,00€

Παρατήρηση
Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή πρέπει να δημοσιευτεί η προκήρυξη διαγωνισμού στην Εφημερίδα . Έχει ήδη καθυστερήσει το έργο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και η σύμβαση του τελευταίου αναδόχου έχει λήξει (18-7-2013) και επειδή είναι αυξημένες οι ποσότητες των απορριμμάτων που δέχεται ο χώρος κατά τους θερινούς μήνες με κίνδυνο ανάφλεξης λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών , πρέπει να προβεί ο Δήμος άμεσα σε διαδικασία αναζήτησης αναδόχου προκειμένου να συντηρηθεί ο παραπάνω χώρος .

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Χρήστος Ντέκας