Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 260/03-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 260/03-09-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ: ΨΡ2ΚΩΕΓ-ΤΧΓ) απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων».

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010).

 1. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με

το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006).

 1. Το άρθρο 54 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Τη διάταξη του άρθρου 74 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου που δημοσιεύτηκε

στο ΦΕΚ 2214/Β΄/2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το από 24/8/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,

Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου.

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου εμπίπτει στις διατάξεις τους άρθρου 59

παρ.2 του Ν.3852/2010 και σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του και με το γεγονός ότι

αποτελείται από έξι (6) Δημοτικές Ενότητες και επομένως μπορούν να ορισθούν

πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

 1. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 3465

Β΄/28-12-2012) για το Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του

ανέρχεται στους 13.105 κατοίκους.

 1. Το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 14032/571/3-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας περί «Γνωστοποίησης διατάξεων άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους».
 3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

     ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕ

 Α. Το στοιχείο Γ της υπ’ αριθ. πρωτ. 260/12746/ 03-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και ορίζουμε ότι από τους οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Σβερώνης Ιώαννης του Γεωργίου, κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου και ο κ. Παντελεήμων Χαλκιάς του Δημητρίου.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. αποφάσεις μας 260/03-09-2019 περί «Ορισμού Αντιδημάρχων» και 302/26-09-2019 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 260/03-09-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων».

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Τροποποίηση_αποφ._260_3_9_2019_απόφασης_