Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία αφορά: 1) την ΟΜΑΔΑ Α΄(Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων), 2) την ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) και 3) την ΟΜΑΔΑ Γ (΄Αρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου)  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 8/2019, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 68.670,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν:

Για τις Ομάδες Α΄και Β΄:

Πτυχίο γεωτεχνικού (ΠΕ ή ΤΕ) ή

Πτυχίο πρασίνου ή

Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφεται η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία συνάδει με τις εργασίες της ομάδας για την οποία ο διαγωνιζόμενος καταθέτει προσφορά.

Για την Ομάδα Γ΄:

Πτυχίο γεωτεχνικού (ΠΕ ή ΤΕ) ή

Πτυχίο για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολόγων ή

Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφεται η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία συνάδει με τις εργασίες της ομάδας για την οποία ο διαγωνιζόμενος καταθέτει προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 12ηΜαρτίου 2019από την Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Καρπενησίου. (τηλ2237350075).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 2019

ΤΕΥΔ ΠΡΑΣΙΝΟ 2019