Πρόσληψη τρίων (3) ατόμων διάρκειας δύο (2) μήνες

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τρίων (3) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως τις 20/7/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ