Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με του διδακτικού έτους 2023-2024,  σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/νη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  με αριθμό ΣΟΧ 1/2023 (Αρ.Πρωτ.: 11823/7.8.2023)  και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι:

i.              Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή (σκαναρισμένη).  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ii.             Μαζί με την αίτηση θα πρέπει  να υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

iii.            Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 έως και  την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2023

Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797