Πρόσληψη πέντε (5)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Ιούλιο για κάλυψη αναγκών περιποίησης των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου. Προθεσμία υποβολής
αιτήσεων έως και την Τετάρτη 18.7.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ