Πρόσληψη ενός Εργάτη Γενικών Καθηκόντων

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών,

ΑΠΟΦΑΣΗ