Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου »

Ο Δήμος Καρπενησίου  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια δύο ηλεκτρονικών  υπολογιστών για τις ανάγκες  του  Δήμου Καρπενησίου »

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της  ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 15444/14.11.2016 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Παρακαλούμε  να    καταθέσετε οικονομική  προσφορά  για την παραπάνω προμήθεια  έως τις 28.11.2016. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία:

  1.  θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο – είδος)
  2.  θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:

1.  δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016),

  1.  έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,
  2.  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
  3.  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
  4.  δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,
  5.  δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

7. δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

KATEBAΣΤΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ