Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών
γιατρού εργασίας Δήμου Καρπενησίου ».

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ