Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Φουρνάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1200 με αριθμ. πρωτ.:15873/8.11.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΨΑ8ΩΕΓ-2Ε9»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Φουρνάς» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.540,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την   ανωτέρω υπηρεσία  μέχρι την 19η/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α)Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα καθώς και: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).

δ)Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σας στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας για το τρέχον έτος.

ε)Βεβαίωση μη οφειλής(δημοτική ενημερότητα) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Καρπενησίου.

Β) Οικονομική προσφορά

Την οικονομική σας προσφορά, με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τον Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως αυτές ισχύουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ