Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους υποψηφίους  η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό  της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών (από Παρασκευή 25.8.2023) η οποία λήγει την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων  ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία, και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1_2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2 ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3 ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ