Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Καρπενήσι

Παρακάτω κοινοποιείται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Καρπενήσι, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιού:

Θέμα: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως
στο Καρπενήσι.

Έχοντας υπόψιν:
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ 148/10 (ΦΕΚ 241/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον Ν.4782/2021.
4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ. «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Την ανάγκη για εκτέλεση με ασφάλεια των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια του
έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο
Καρπενήσι, από το ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ έως την συμβολή της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως με την οδό Αποδήμων Ευρυτάνων και την οδό Καραϊσκάκη, από ώρα 10:00
έως 14:00 και από 17:30 έως 19:30 καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και
επίσημων αργιών, από 21-10-2021 έως 19-01-2022, και παρακαλούμε το Αστυνομικό
Τμήμα Καρπενησίου για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος του έργου, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλείται να
τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καρπενήσι, 18-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 230976/2906
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ