Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων πόλης Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία αφορά: 1) την Ομάδα Α΄(Συντήρηση  πάρκων Αποδήμων Ευρυτάνων, Νεράιδας και Αγίας Παρασκευής), 2) την Ομάδα Β΄(Συντήρηση κεντρικών δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της πόλης του Καρπενησίου)  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό:46/2018, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 70.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν:

Για την Ομάδα Α΄:

Πτυχίο γεωτεχνικού (ΠΕ ή ΤΕ) ή

Πτυχίο πρασίνου ή

Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφεται η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία συνάδει με τις εργασίες της ομάδας.

Για την Ομάδα Β΄:

Βεβαίωση  ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω ή

Εμπειροτεχνικό πτυχίο, ή

Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου στο οποίο αναγράφεται η επαγγελματική δραστηριότητα η οποία συνάδει με τις εργασίες της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως τις 2Ιουλίου 2018από την Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Καρπενησίου. (τηλ2237350075).

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

TEYΔ