Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υπ’αριθμ.: 4145/05-04-2016 ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη µόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Ευρυτανίας την ημέρα παράδοσης στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 74.378,18€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την 29η/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, Τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

 

Κατεβάστε την  Τεχνική μελέτη και την Διακήρυξη.