Πρακτικό 1/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

Σήμερα,  στις  τριάντα  (30) Οκτωβρίου   του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου οδός Ν. Τσιαμπούλα συνήλθε σε 1η τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Διαβούλευσης Καρπενησίου, ύστερα από την  15162/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/2018.Στη συνεδρίαση κλήθηκαν υποχρεωτικά ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος, οι αντιδήμαρχοι ,οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου. κ. Γκαρίλα Γεωργία  και ήταν παρόντες οι :

Ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος οι αντιδήμαρχοι 1) Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 2)Ζαλοκώστα Σοφία 3)Κεραμάρης Δημήτριος και  4)Σβερώνης Ιωάννης  .

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων α)Κρικέλου ο κ.Μανίκας Αντώνιος β),Δομνίστας ο κ.Καρέτσος Νικόλαος,γ)Στεφανίου ο κ.Αθανασόπουλος Δημήτριος ,δ) Δομιανών ο κ.Κουτρής Νικόλαος και ε)Ψιανών κ.Κουτρής Αθανάσιος.

Παραβρέθηκαν και οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας .

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑ  ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

 

Γκαρίλα Γεωργία πρόεδρος  

Επιμελητήριο  Ευρυτανίας

Δικηγορικός  σύλλογος ο κ.Πάζιος  Κων/νος Σύλλογος ενοικιαζόμενων

δωματίων

Ένωση Ξενοδόχων Ν.Ευρυτανίας ο κ.Τάκης Γεώργιος Σύλλογος νέων για την  Ευρυτανία
Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου  η κ.Παπαδοπούλου  Σπυριδούλα Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας
Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος ο κ. Αντωνίου Δημήτριος Κολυμβητικός Όμιλος Καρπενησίου
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Λάππας Γεώργιος Ελληνικό διασωστικό  σώμα Καρπενησίου
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ.Καραγκούνης Ανδρέας Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Καρ/σιου Α.Λ.Α.Κ

 

 

Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου  ο κ. Χαλκιάς Δημήτριος (αναπλ. μέλος)

Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ
Σύλλογος  Εθελοντών

Ευρυτανίας κατά

των νεοπλασματικών ασθενειών «Αγώνας Ζωής»

Φιλανθρωπικός

Σύλλογος   Ευρυτανίας «Μαζί για τον Συνάνθρωπο»

Σύλλογος κυνηγών Ευρυτανίας ο κ.

Ευθυμίου Βασίλειος

Σύλλογος Μεγαλοχωριτών η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πολιτιστικός σύλλογος ο. κ. Τσιώνης Ηλίας Πολιτιστικός σύλλογος Προυσού
Σύλλογος Κρικελιωτών ο κ. Συγγούνης Κων/νος Κολυμβητικός σύλλογος

«ο  Ευρυτος»

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευρυτανίας  (Ε.Π.Σ.Ε) ο κ. Κολλημένος Παναγιώτης (αναπλ.μέλος)  
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευρυτανίας ο κ. Χούπας Δημοσθένης (αναπλ. μέλος)  
Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση» ο κ.Γαβριήλ Ευάγγελος  
Σύλλογος Γυναικών

Φουρνάς  η κ. Κυρίτση Κωνσταντία

 
 

Κίνηση Πολιτών  η κ. Λάππα Βασιλική

 
Οικονομικό Επιμελητήριο η κ.Κόγια Παρασκευή  

 

Από τους δημότες  παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι παρακάτω ,με δικαίωμα ψήφου χωρίς να συνυπολογίζονται για την απαιτούμενη απαρτία (άρθρο 78 Ν.4555/2018).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Μουτάφη Αναστασία Μαντζιούτας Νικόλαος
Αρώνης Ιωάννης Δημητρακοπούλου Δήμητρα
Θεοδωρόπουλος  Βασίλειος Ρούση Κυριακή
Παπαδημητρίου Ευτυχία Μπακαέ Αλεξάνδρα
  Δεδούσης  Περικλής
  Αρκουμάνη Όλγα

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Γ. Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2019

ΘΕΜΑ:1ο Γνωμοδότηση  επί του  προσχεδίου  του  τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου για το  έτος 2020.

 

Η πρόεδρος της επιτροπής  Διαβούλευσης κ. Γκαρίλα Γεωργία  αφού διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο  29 οριζόμενων  φορέων  της Τοπικής Κοινωνίας παραβρέθηκαν  οι  (17) και (4) δημότες , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε τα παρακάτω :

 

 1. To δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.320/2019 απόφαση του, συγκρότησε την Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, αποτελούμενη από 40 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της ,εκ των οποίων τα 29 μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και οι υπόλοιποι δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των ΄

δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με

την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ έως θ’ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι’ της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή

της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

 1. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
 2. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

 

    Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Σουλιώτη ο οποίος εισηγήθηκε  το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2020  για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και για τα νέα έργα αναφέροντας  τα παρακάτω :

Σύμφωνα με  το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να γνωμοδοτήσει στο δημοτικό συμβούλιο  τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης  του Δήμου , το επιχειρησιακό  πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, πριν την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος  σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4623/2019 .

Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 82 και 83 του Ν.4455/2018 και της εγκυκλίου 8/59846/21-8-2019 ΥΠΕΣ Κανονισμός Λειτουργίας Κοινότητας, τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με απόφασή τους εισηγήθηκαν με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς τους και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου .

Με βάση αυτά και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας λόγω των μεγάλων περικοπών στα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις συντάχθηκε το επισυναπτόμενο Τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση καθώς  και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους έσοδα.

Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Πηγές χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ,  LEADER ,ΣΑΤΑ, ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα από ΣΑΤΑ 2020  ανέρχεται στις 705.997,79  ευρώ (ΣΑΤΑ 696.450€ και 9.547,79 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ). Η κατανομή, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για το 2020,  έγινε με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια  σύμφωνα με την απογραφή  του 2011. Τα έργα είναι είτε ανά Τοπική Κοινότητα ή ομαδοποιούνται σε Τοπικές Κοινότητες ανά Δημοτική Ενότητα με γεωγραφικά κριτήρια , λαμβάνοντας υπόψη και το Ν.4412/2016.

Τα Συνεχιζόμενα Έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα από προηγούμενου έτους ΣΑΤΑ, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΣΑΕΠ066, ΣΑΕ 571, ΣΑΕ566, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ανέρχονται συνολικά στο ποσό 13.491.104,43€.

Τα Εγκεκριμένα έργα από χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ τα οποία θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2020 ανέρχονται συνολικά στο ποσό 4.854.800€.

Τα Έργα τα οποία έχουν υποβληθεί σε προγράμματα για χρηματοδότηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των εντάξεων είναι προϋπολογισμού 2.687.181,28€.

Συνολικός Προϋπολογισμός Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Καρπενησίου 21.739.083,50€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΑΤΑ    
Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2020 47.350,00  
Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 80.000,00  
Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση σκαλιών στην οδό Υφαντίδη ΣΑΤΑ 2020 20.000,00  
Διανοίξεις  δημοτικών δρόμων  πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 55.000,00  
Αναβάθμιση και συντήρηση αστικού εξοπλισμού ΣΑΤΑ 2020 50.000,00  
Αποκατάσταση παλαιού Νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
Συμπληρωματικές εργασίες στον Ιερό Ναό του νέου νεκροταφείου  Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 20.000,00  
Βελτίωση αποχέτευσης ΤΚ Γοριανάδων ΣΑΤΑ 2020 15.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Φιδακίων, Σελλών , Στεφάνι και Αγίας Βλαχέρνας ΣΑΤΑ 2020 32.000,00  
Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Παπαρούσι και Καλεσμένου ΣΑΤΑ 2020 17.872,34 9.000 ΣΑΤΑ & 8.872,34 Ανταπ.Τέλη ΑΠΕ για Κ.Παπαρουσίου
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στενώματος και Παυλόπουλο ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βουτύρου  και Μυρίκης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Νικολάου ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
Εσωτερική οδοποιία  ΤΚ Κορυσχάδων ΣΑΤΑ 2020 5.000,00  
Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΣΑΤΑ 2020 3.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Α   392.222,34  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ      
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΣΑΤΑ 2019-2020 37.000,00  
Τσιμεντόστρωση δρόμων στην ΤΚ Στάβλων ΣΑΤΑ 2020 18.000,00  
Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κρικέλλου ΣΑΤΑ 2020 10.500,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς, Μεσοκώμης και Ψιανών ΣΑΤΑ 2020 17.000,00  
Eσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Β   91.500,00  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ      
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
Βελτίωση υποδομών ΤΚ  Αγιου Χαράλαμπου, Πετραλώνων και Χόχλιας ΣΑΤΑ 2020 12.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομιανών ΣΑΤΑ 2020 10.600,00  
ΣΥΝΟΛΟ Γ   36.600,00  

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ      
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μουζίλου, Συγκρέλου, Ανιάδας και Κλαυσίου ΣΑΤΑ 2020 18.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού και Νόστιμου ΣΑΤΑ 2020 12.500,00  
Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας, Δερματίου και Χελιδόνας ΣΑΤΑ 2020 11.500,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ Δ   56.000,00  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ      
Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βελωτά και Εσωχώρια ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
 
 
Βελτίωση υποδομών ΤΚ Προυσού ΣΑΤΑ 2020 16.000,00  
Κατασκευή μικρών τεχνικών ΤΚ Τόρνου, Καστανιάς και Πρόδρομου ΣΑΤΑ 2020 33.000,00  
Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ασπρόπυργου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας ΣΑΤΑ 2020 13.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σταυροχωρίου και Σαρκίνης ΣΑΤΑ 2020 7.000,00  
Αναπλάσεις  δημοτικού σχολείου και πλατείας ΤΚ Αλεστίων ΣΑΤΑ 2020 -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 5.675,45 5000 Χρημ.ΣΑΤΑ  675,45 Ανταπ.Τέλη ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ Ε   94.675,45  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ      
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Φουρνάς ΣΑΤΑ 2020 16.000,00  
Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλειτσού και Βράχας ΣΑΤΑ 2020 19.000,00  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ   35.000,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ   705.997,79  

 

                     ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Α/Α Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΑΤΑ    
1   Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2020 47.350,00  
2   Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 80.000,00  
3   Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση σκαλιών στην οδό Υφαντίδη ΣΑΤΑ 2020 20.000,00  
4   Διανοίξεις  δημοτικών δρόμων  πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 55.000,00  
5   Αναβάθμιση και συντήρηση αστικού εξοπλισμού ΣΑΤΑ 2020 50.000,00  
6   Αποκατάσταση παλαιού Νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
7   Συμπληρωματικές εργασίες στον Ιερό Ναό του νέου νεκροταφείου  Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 20.000,00  
8   Βελτίωση αποχέτευσης ΤΚ Γοριανάδων ΣΑΤΑ 2020 15.000,00  
9   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Φιδακίων, Σελλών , Στεφάνι και Αγίας Βλαχέρνας ΣΑΤΑ 2020 32.000,00  
10   Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Παπαρούσι και Καλεσμένου ΣΑΤΑ 2020 17.872,34 9.000 ΣΑΤΑ & 8.872,34 Ανταπ.Τέλη ΑΠΕ για Κ.Παπαρουσίου
11   Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στενώματος και Παυλόπουλο ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
12   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βουτύρου  και Μυρίκης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00  
13   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Νικολάου ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
14   Εσωτερική οδοποιία  ΤΚ Κορυσχάδων ΣΑΤΑ 2020 5.000,00  
15   Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΣΑΤΑ 2020 3.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ Α   392.222,34  
Β   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ      
1   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΣΑΤΑ 2019-2020 37.000,00  
2   Τσιμεντόστρωση δρόμων στην ΤΚ Στάβλων ΣΑΤΑ 2020 18.000,00  
3   Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κρικέλλου ΣΑΤΑ 2020 10.500,00  
4   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς, Μεσοκώμης και Ψιανών ΣΑΤΑ 2020 17.000,00  
5   Eσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ Β   91.500,00  

 

Γ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ      
1   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
2   Βελτίωση υποδομών ΤΚ  Αγίου Χαράλαμπου, Πετραλώνων και Χόχλιας ΣΑΤΑ 2020 12.000,00  
3   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομιανών ΣΑΤΑ 2020 10.600,00  
    ΣΥΝΟΛΟ Γ   36.600,00  
Δ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ      
1   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μουζίλου, Συγκρέλου, Ανιάδας και Κλαυσίου ΣΑΤΑ 2020 18.000,00  
2   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού και Νόστιμου ΣΑΤΑ 2020 12.500,00  
3   Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας, Δερματίου και Χελιδόνας ΣΑΤΑ 2020 11.500,00  
4   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΣΑΤΑ 2020 14.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ Δ   56.000,00  
Ε   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ      
1   Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βελωτά και Εσωχώρια ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
 
 
2   Βελτίωση υποδομών ΤΚ Προυσού ΣΑΤΑ 2020 16.000,00  
3   Κατασκευή μικρών τεχνικών ΤΚ Τόρνου, Καστανιάς και Πρόδρομου ΣΑΤΑ 2020 33.000,00  
4   Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ασπρόπυργου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00  
5   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας ΣΑΤΑ 2020 13.000,00  
6   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σταυροχωρίου και Σαρκίνης ΣΑΤΑ 2020 7.000,00  
7   Αναπλάσεις  δημοτικού σχολείου και πλατείας ΤΚ Αλεστίων ΣΑΤΑ 2020 -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 5.675,45 5000 Χρημ.ΣΑΤΑ  675,45 Ανταπ.Τέλη ΑΠΕ
    ΣΥΝΟΛΟ Ε   94.675,45  
ΣΤ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ      
1   Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Φουρνάς ΣΑΤΑ 2020 16.000,00  
2   Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλειτσού και Βράχας ΣΑΤΑ 2020 19.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ   35.000,00  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ   705.997,79  

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος  πρόσθεσε  ότι  στα πλαίσια της τουριστικής προβολής,  ο Δήμος μας φέτος  κάνει προσπάθειες  να φωτιστεί  η  πόλη εν όψει των Χριστουγέννων με φωτεινό διάκοσμο για το σκοπό αυτό θα διατεθεί το ποσό των 50.000,00€

Στην επιτροπή Διαβούλευσης  ζήτησε το λόγο ο πρόεδρος του Κρικέλου κ. Μανίκας Αντώνιος και αφού του δόθηκε ο λόγος,  επεσήμανε ότι θα πρέπει η δημοτική αρχή να   αναβαθμίσει το πρόγραμμα για τις Κοινότητες έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν  περισσότερα έργα σε προγράμματα εκτός ΣΑΤΑ.

Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο δημότης κ. Θεοδωρόπουλος Βασίλης και αφού του δόθηκε ο λόγος, είπε το εξής: Υπάρχουν στο σχέδιο πόλης δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ όπως η οδός Ηρακλείου και η οδός Γορδίου  οι οποίοι θα έλυναν κατά πολύ την κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης και πρόσθεσε την φράση ας γίνει τουλάχιστον μέσα στην πενταετία.

Απαντώντας ο Δήμαρχος στα παραπάνω ανέφερε ότι : Έχουν ενταχθεί και μεγάλα έργα στις Κοινότητες και τόνισε ότι  για την ένταξη των έργων από κονδύλια εκτός  ΣΑΤΑ στις κοινότητες απατιούνται πέραν των άλλων και πληθυσμιακά κριτήρια που οι περισσότερες Κοινότητες μας δεν έχουν .Όσον αφορά τις προτεινόμενες διανοίξεις των οδών  θα  πρέπει να προσχωρήσει η αναθεώρηση του σχεδίου πόλης, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά θα προωθηθεί το θέμα για  δημοσίευση στο  ΦΕΚ.

  Η εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών κ. Λάππα Βασιλική η οποία έλαβε το λόγο στη συνέχεια  αναφέρθηκε σε προτάσεις οικοτουριστικού χαρακτήρα, πρότεινε  τη δημιουργία εργαστηριακών – μουσειακών χώρων σε διατηρητέα δημοτικά κτίρια (κλειστά σχολεία),  αξιοποίηση  δημοτικού κτιρίου  Κεφαλοβρύσου , μίλησε για   την δημιουργία Εργαστηρίου Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας στο δημοτικό κτίριο στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο όπως και Ανοιχτό Γεωλογικό Πάρκο στο φαράγγι του Καρπενησιώτη ( συνεργασία με Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Γεωλογικό Παν/μιο Αθηνών, κ.α.) αξιοποίηση για το Φαράγγι του Καρπενησιώτη ,δημιουργία Μουσείου Κτηνοτροφικής Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο Μυρίκης  για σεμινάρια  τυροκομίας , αναφέρθηκε για Εκπαίδευση νέων στην ξενάγηση περιβάλλοντος – απόκτηση πιστοποιημένου διπλώματος οδηγών βουνού, που θα εξασφαλίσει βιοποριστικές ενασχολήσεις σε τοπικό επίπεδο, συνέδρια πεζοπορικού τουρισμού και κατέθεσε  την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση λέγοντας τα εξής:

Με γνώμονα :

 • Την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και
 • Το σεβασμό στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Κοινοτικό και Εθνικό.

 

Με σεβασμό στις  αρχές και έννοιες :

 • της αειφορίας
 • του εθελοντισμού
 • της κοινωνικής εργασίας
 • της κοινότητας – ομάδας
 • της εγγενούς αξίας των φυσικών πόρων
 • της ύπαρξης φυσικής ισορροπίας ανθρώπου και περιβάλλοντος
 • της διατήρησης της βιοποικιλότητας (χλωρίδας και πανίδας)
 • της διατήρησης και διάδοσης των ντόπιων σπόρων
 • της αντίληψης του νερού ως δημόσιου αγαθού
 • του σεβασμού στα αιωνόβια δέντρα
 • της διατήρησης και ανάδειξης των τεκμηρίων ζωής και πολιτισμού των αιώνων που πέρασαν (λαϊκή αρχιτεκτονική, τυροκομική τέχνη, υφαντική τέχνη, σχολεία, τόποι ιστορικής μνήμης, κ.α.)
 • της διατήρησης, ανάδειξης και διαχείρισης του εθνικής σημασίας περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Ευρυτανικής γης

 

Αρχές, που αποτελούν τους άυλους πόρους της προβιομηχανικής ορεινής κοινότητας στην Ευρυτανία παράδοση και εμπειρική σοφία αιώνων όπως εκφράζεται μέσα από την παρακαταθήκη της τοπικής γνώσης που έχει σταδιακά δημιουργηθεί (αξίες και άγραφοι νόμοι συνύπαρξης με το φυσικό περιβάλλον, αρχές και νοοτροπία εκμετάλλευσης και διαχείρισής του), και τους φυσικούς πόρους (τα δάση και τα ποτάμια, τις λιγοστές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τους φυτικούς και ζωικούς πόρους π.χ. καρποφόρα δέντρα και φυτά, βότανα, μέλι, κτηνοτροφία]) που οφείλουμε να διατηρήσουμε ώστε  να αποτελέσουν και τους άυλους  και φυσικούς πόρους της σημερινής και της μελλοντικής κοινωνίας μας και κληρονομιά των παιδιών μας 

Προτείνουμε για το  Δήμο Καρπενησίου τις παρακάτω δράσεις που αφορούν στον :

Χαρακτηρισμό του  ως περιοχή ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Ως τέτοιες ορίζονται εκτεταμένες περιοχές που μπορεί να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους γνωρισμάτων και προσφέρουν, παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

 (Άρθρο 19 , παρ. 5 του Ν. 1650/86)

Πιστεύουμε ότι και μόνο η αναφορά σε υπαρκτές «δυνατότητες», ενδεχομένως εντοπισμένες μέσα από προκαταρκτικές μελέτες, αρκεί για να επικαλεστεί κανείς επιχειρηματολογημένες ιδέες, τεκμηριωμένους σχεδιασμούς και προτάσεις, ώστε να πείσει για την σκοπιμότητα χαρακτηρισμού μίας περιοχής. Δε χρειάζεται ο τόπος αυτός να έχει ήδη αποδείξει κάτι. Αρκεί κανείς να χρησιμοποιήσει το άυλο και υλικό πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου για να επιχειρηματολογήσει για τη βασιμότητα των προτάσεών του. Με αυτή τη λογική, οι έννοιες που επικαλούμαστε στην αρχή, νομίζουμε ότι υπεραρκούν για να στηρίξουν μία τέτοια πρόταση, πόσω μάλλον από τη στιγμή που ένας τόπος δεν έχει αλλοτριωθεί όπως άλλοι από την υποταγή όλων των πόρων του, φυσικών και ανθρώπινων, στη λογική της ανάπτυξης μόνο για το κέρδος.

Αρχές διαχείρισης :

 • Προστασία και βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών γνωρισμάτων τους .

 

Προτείνουμε τη δημιουργία εργαστηριακών – μουσειακών χώρων σε διατηρητέα δημοτικά κτίρια (κλειστά σχολεία) και συγκεκριμένα :

 1. Υπαίθριο μουσείο Υδροκίνησης – νερόμυλος, νεροτριβή και μαντάνι στις πρόσφορες νερομάνες του Τόρνου ( Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου).
 2. Λειτουργία του Μουσείου Σχολικής Ιστορίας του 20ου αιώνα στο Βουτύρου και αξιοποίηση κατάλληλα του αρχειακού υλικού.
 3. Εργαστήριο Υφαντικής Τέχνης, με εργαστηριακή παρουσίαση του κύκλου του μαλλιού από την κουρά έως τον αργαλειό στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Χωριού (παράλληλη σύνδεση με το Λαογραφικό του Μουσείο).
 4. Μουσείο Κτηνοτροφικής Ιστορίας, στο Δημοτικό Σχολείο Μυρίκης, με εργαστηριακή και φωτογραφική παρουσίαση του κτηνοτροφικού πολιτισμού της Ευρυτανίας και της σύνδεσής του με το σήμερα και την κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα. Υποστήριξη εργαστηρίων τυροκομίας και κτηνοτροφικής γαστρονομίας. Η σύνδεση με το σήμερα μπορεί να περιλαμβάνει τις πολύτιμες διδαχές από τις μεθόδους αειφορικής ανάπτυξης που εφάρμοζαν οι παλαιοί και οι οποίες πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς και μελέτης για τη σύγχρονη κοινωνία μας. (Πανεπιστήμιο των Ορέων)

 

 • Ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων μέσα από υπεύθυνα και καλά οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης σε Επαγγελματικά Εργαστήρια Β/θμιας Εκπ/σης, θα προσφέρανε τα μέγιστα στη δημιουργία παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού με τεχνογνωσία βασισμένη στις ιδιαίτερες δεξιότητες και τα ταλέντα καθενός (ξυλογλυπτική, τέχνη της πέτρας, τυροκομία, υφαντική κ.α.) Είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των εγκαταστάσεων Κατσάμπα στον Προυσό.
 • Μπορούν να ασκούνται μικρής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες, αγροδασοπονικού χαρακτήρα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική αρχιτεκτονική. Το πρότυπο παραγωγής και πώλησης παραδοσιακών προϊόντων με τη μορφή τουριστικών περιπτέρων όπως σήμερα, δεν αρκεί. Θα μπορούσε π.χ. να σχεδιαστεί μία αναπτυξιακή πρωτοβουλία κατοχύρωσης και παραγωγής επιλεγμένων προϊόντων ονομασίας προέλευσης, ιδέα η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχει στην αιχμή της δημοτικής επικοινωνιακής πολιτικής και στην Χάρτα Ελληνικών Παραδοσιακών Προϊόντων του αρμόδιου υπουργείου . Θα μπορούσε να σχεδιαστεί η ίδρυση παραγωγικών μονάδων σε αποκλειστική συνεργασία με εταιρείες που χρειάζονται συγκεκριμένες φυσικές πρώτες ύλες.
 • Ενθαρρύνεται έμπρακτα η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με χρησιμοποίηση αγροτικών κατοικιών, ξενώνων και άλλων υποδομών αυτό το είδος ανάπτυξης πρέπει να συμμετέχει στην αιχμή του σχεδιασμού. Ο πεζοπορικός τουρισμός αναπτύσσεται διαρκώς με την δικτύωση περοχών με πεζοπορικές διαδρομές, όπως το mainalon trail στην Αρκαδία και το σχεδιαζόμενο Pindus trail.Ο λόγος που το πιστεύουμε αυτό, είναι η ιδέα που αρχίζει να διαμορφώνεται στο ελληνικό αλλά και παγκόσμιο τουριστικό δυναμικό, ότι στην Ευρυτανία θα βρει μία Ελλάδα ανέγγιχτη όχι μόνο από τη νοοτροπία ανάπτυξης αλλά και από την ίδια την ανάπτυξη. Άρα, περιμένουμε μεγάλη ανταπόκριση εσωτερικού τουρισμού, πόσω μάλλον αν ληφθεί πρόνοια να μπορούν οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις παραδοσιακές δραστηριότητες. Προτείνουμε και άμεσα διοργάνωση συνεδρίου για το θέμα αυτό με την συμμετοχή επιχειρηματιών του δήμου κατοίκων, νέων επαγγελματιών, ιδιοκτητών ακινήτων, κ.α. Ανάπαυση και αναψυχή του κοινού που να συνδέουν τα δημοτικά διαμερίσματα που γειτνιάζουν και περιοχές φυσικού κάλλους και πανοραμικής θέασης, γεφυράκια σε περάσματα ποταμών, παρατηρητήρια, ξύλινα κιόσκια και τραπεζοκαθίσματα  κ.λπ.
 • Βιοτεχνικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να επιτρέπονται, εφόσον ευνοούν την οικονομική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασύμβατη με τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών (σύγχρονες τυροκομικές κ.α. μονάδες που τηρούν περιβαλλοντικούς όρους διαχείρισης λυμάτων, αρχιτεκτονικά ενταγμένες στο τοπίο κ.α.) η ενθάρρυνση ίδρυσης μικρομεσαίων μονάδων π.χ. ανακύκλωσης θα ήταν επιτυχία συνδυασμού βιοτεχνικής δραστηριότητας και πρακτικής αειφορικής ανάπτυξης, μιας και θα καθίστατο αυτονόητη η ανακύκλωση των απορριμμάτων σε όλους τους δήμους, αλλά και θα ενισχυόταν η εικόνα του τόπου ως συνεπούς εφαρμογέα αειφορικών πρακτικών.
 • Εκπαίδευση και μύηση του κοινού στους τρόπους και στις μεθόδους αρμονικής συνύπαρξης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών. Στα πλαίσια αυτού του στόχου προτείνουμε την επαναλειτουργία και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Κομποστοποίησης  του Δήμου στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Γοριανάδων  στη μύηση μεγάλου αριθμού δημοτών αλλά και επισκεπτών στην τεχνική της κομποστοποίησης απορριμμάτων με επιμορφωτικές ημερίδες  σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σίτισης, ξενοδοχοϋπάλληλοι, αγρότες, κ.λπ. Οι μέθοδοι αξιοποίησης απορριμάτων, βρίσκουν άμεση ανταπόκριση στον Ευρυτανικό πληθυσμό, ακριβώς επειδή όλοι αυτό έκαναν δεκαετίες πριν. Από μικροί θυμόμαστε να διαχωρίζουμε τα αποφάγια που μπορούσαν να φαγωθούν από τις κατσίκες και τα ζωντανά, γενικότερα. Το ιδανικό  είναι να προταθούν συγκεκριμένες μέθοδοι διαχωρισμού στην πηγή, επιλεκτικής απόρριψης και αξιοποίησης απορριμμάτων: αυτά που προορίζονται για ζωοτροφές, αυτά που προορίζονται για ανακύκλωση, αυτά που προορίζονται για κάλυψη μικροαναγκών του πληθυσμού (ξυλεία, οικοδομικά υλικά) κ.λπ..
 • Εκπαίδευση και άσκηση των κατοίκων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (κατολισθήσεις, σεισμογενής γεωλισθήσεις, πυρκαγιές, κ.α.) με ενεργή πρωτοβουλία του Δήμου και συμπράξεις με την Πολιτική Προστασία.
 • Εκπαίδευση νέων στην ξενάγηση περιβάλλοντος – απόκτηση πιστοποιημένου διπλώματος οδηγών βουνού, που θα εξασφαλίσει βιοποριστικές ενασχολήσεις σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα δεν ήταν προαιώνια, αλλά είναι αποτελέσματα ενός πρόσφατου σχετικά πολιτισμού (βιομηχανικού και μεταβιομηχανικού), ο οποίος δεν υπολόγισε τις «απρόβλεπτες συνέπειες της ανάπτυξής του». Υπάρχουν λύσεις και επιλογές που μας απομακρύνουν από την κρίση, λύσεις ωστόσο που  εξαρτώνται από τις επιλογές που έχουμε  ως κοινωνίες, αλλά και ως μεμονωμένοι πολίτες. 

   Οι αντιλήψεις για τον κόσμο, τους φυσικούς πόρους (αέρας, γη, νερό) είχαν στις παλαιότερες ευρυτανικές κοινωνίες εγγενή αξία. O φυσικός κόσμος (που μετονομάστηκε σε περιβάλλον) δεν αποτελείται μόνον από αντικείμενα, αλλά και από αγαθά. Κάθε αγαθό έχει αξία, ηθική και όχι  μόνο οικονομική.

 Η ηθική αξία  του φυσικού  περιβάλλοντος είναι ενδογενής στις αξίες του Ευρυτανικού πληθυσμού.

  Με αυτή την αντίληψη προτείνουμε την :

Ι. Ενεργή συμμετοχή στους  Φορείς Διαχείρισης των ενταγμένων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000 περιοχών του ορεινού όγκου του Τυμφρηστού (GR2430001) και της Τριανταφυλλιάς (GR2310004) ώστε να διεκδικηθεί χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, για υλοποίηση δράσεων προστασίας και αειφορικής διαχείρισής τους. Η ένταξή τους στους υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης να ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση όπως και στο σχέδιο πυροπροστασίας του Δήμου Καρπενησίου.

ΙΙ . Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου δράσεων που αφορούν εκπόνηση :

 • Μελέτης διαχείρισης βοσκόμενων λιβαδικών εκτάσεων για πρόληψη πυρκαγιών και την αξιοποίηση των κτηνοτρόφων σε νέους ρόλους για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την δημιουργία και κατάλληλη διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη μελέτη, με τη σωστή βόσκηση αντιπυρικών ζωνών.
 •  Μελέτης ιεράρχησης όσο το δυνατόν περισσότερων (ή και όλων) των δυνητικά επικίνδυνων σημείων έναυσης πυρκαγιάς (όπως δυσπρόσιτα ή και απρόσιτα δασικά σημεία, κατάφυτες ρεματιές, δάση σε πλαγιές με μεγάλες κλίσεις και με καθόλου ή ελάχιστους δασικούς δρόμους), από την άποψη του χειρότερου δυνατού σεναρίου διάδοσης πυρκαγιάς, για την κατάστρωση ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου χάρτη διαβαθμισμένων σημείων επικινδυνότητας ως προς την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει μία πυρκαγιά.
 •  Μελέτης ολοκληρωμένου δικτύου πυρασφάλειας, βάσει της προηγούμενης μελέτης, η οποία να περιλαμβάνει σχεδιασμό μετεωρολογικών σταθμών και παρατηρητηρίων έγκαιρης προειδοποίησης με βάρδιες σε εποπτικά, στρατηγικά σημεία, πυράντοχων υδροδεξαμενών με αντλίες σε επιλεγμένα σημεία δασικών δρόμων και ανθρώπινου δυναμικού περιπόλων και εθελοντών πυροσβεστών.
 • Μελέτης εναρμόνισης βόσκησης σε περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και παραδοσιακών δραστηριοτήτων.
 •  Μελέτης ολοκληρωμένου συνδυαστικού κύκλου γεωργίας – κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ως προς την καλλιέργεια βιολογικών ζωοτροφών από τοπικές ποικιλίες σπόρων, την ενθάρρυνση εκτροφής τοπικών φυλών ζώων, την Πτηνοτροφία ελευθέρας βοσκής, την εκμετάλλευση των γεωργικών και ζωικών παραπροϊόντων και απορριμμάτων για οποιαδήποτε χρήση (κοπριά και λιπάσματα, βιοτεχνική – βιομηχανική χρήση κ.λπ.)
 • Μελέτης των δασικών Οικοσυστημάτων των ορίων του Δήμου Καρπενησίου και της συμβολής τους στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο
 • Μελέτης της πολυδιάστατης αξίας των δασικών οικοσυστημάτων, ως προς την ατμοσφαιρική , βιομηχανική (ξυλεία), διατροφική (καρποί, μελισσοκομία), κτηνοτροφική (ζωοτροφές), ζωική (καταφύγια άγριας πανίδας και εκτάσεις προστατευόμενων ειδών, καταφύγια θηραμάτων), περιβαλλοντική (συγκράτηση εδαφών και διάβρωσης) κ.λπ. αξία τους, με παραδείγματα που υπάρχουν καταγεγραμμένα στα χρονικά του τόπου.

 

Οι ειδικές αυτές μελέτες όπως και  εξειδικευμένες μελέτες για τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής μας προτείνουμε να ανατεθούν στους ερευνητές του τμήματος   Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Καρπενησίου ( Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ) και στο συνεργαζόμενο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη. Κορωνίδα αυτών των συμπράξεων θα μπορούσε να είναι η δημιουργία Εργαστηρίου Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας στο δημοτικό κτίριο στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο όπως και Ανοιχτό Γεωλογικό Πάρκο στο φαράγγι του Καρπενησιώτη ( συνεργασία με Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Γεωλογικό Παν/μιο Αθηνών, κ.α.)

    Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων προς κάθε δυνατή κατεύθυνση.

Στην Ευρυτανία με τον ιδιαιτέρου φυσικού πλούτου ορεινό γεωφυσικό χαρακτήρα, αν διαχειριστούμε αειφορικά τους φυσικούς μας πόρους κι αν ανασυνθέσουμε τον τοπικό μας άυλο  πολιτισμό και την ιστορική μνήμη, θα κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος.

Μόνη επιλογή των αυτοδιοικητικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών είναι :

 • η ανάπτυξη του  οικοτουρισμού και
 • οι  εναλλακτικές μορφές παραγωγής και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων (προϊόντα με ονομασία προέλευσης, βιολογική κτηνοτροφία, δασοπονικά προϊόντα κ.λπ.)

Τόποι με την παράδοση, την κληρονομιά και τις συνήθειες του Ευρυτανικού τόπου επαναπροσδιορίζουν ακριβώς την έννοια των εναλλακτικών μορφών σε επαναφορά των παλιών, με βιολογικές κτηνοτροφές, ζωικά λιπάσματα και, γενικά, ολοκληρωμένο κύκλο βιολογικής και αειφορικής διαχείρισης.

Η προβιομηχανική Ευρυτανία με τα νοικοκυριά της, μας παραπέμπει και μας υποδεικνύει το αποκεντρωμένο και απομαζικοποιημένο μοντέλο της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, μακριά από επιλογές  δεκαετιών που οδήγησαν την Ελλάδα, και των αγροτικών περιοχών  και των αστικών κέντρων της, σε τραγικά αδιέξοδα.

     Η κοινωνία του Δήμου Καρπενησίου  μπορεί να δράσει και να ευδοκιμήσει στα πλαίσια των συμβατικών και ορατών δραστηριοτήτων, μπορεί όμως να προχωρήσει και ακόμα παραπέρα. Να πειραματιστεί σε καινοτόμες δραστηριότητες με εφαρμογή βιοκλιματικών αρχιτεκτονικών επιλογών, να δώσει λύσεις στα προβλήματα της περιοχής επιλέγοντας αυτονομία ενεργειακή σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά κτίρια και να συμβάλλει πολυδιάστατα στην προοπτική μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Στηριζόμενοι στην εμπειρία και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας ξεκινάμε από τα προϊόντα που βγάζει η γη του τόπου μας, τις ποικιλίες των φυτών και τις φυλές των ζώων, τους τοπικούς μας σπόρους. Οι ορεινοί σπόροι και οι ορεινές προσαρμοσμένες  ζωικές φυλές, ως γενετικό κεφάλαιο, πρέπει να βρίσκονται στην αιχμή του σχεδιασμού, ώστε να αναχαιτίσουμε την ύπουλη αντικατάστασή τους με δύο ή τρεις ποικιλίες υβριδίων και, στο μέλλον, με τα μεταλλαγμένα και να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των τοπικών ποικιλιών σπόρων, ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι να συνεχίσουν να καλλιεργούν τους δικούς τους, τοπικούς σπόρους, όχι μόνο για ιδία χρήση αλλά και για την παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης, τα αρωματικά φυτά και την χλωρίδα της περιοχής (κράνα, ντόπια μήλα, κ.α) Έτσι προχωράμε σταδιακά στην μεταποίησή τους, στην τοπική γαστρονομία, στην σύνδεσή τους με την παράδοση, τη φιλοξενία και την ανάδειξη της περιοχής καθώς επίσης στην  ποιοτική βελτίωση της ίδιας της ζωής ντόπιων και ξένων. Για να υιοθετήσουμε στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον καθώς και τα μεγάλα περιβαλλοντικά οράματα της εποχής μας, διδασκόμαστε από τη ζωή και τις αξίες των παππούδων και των γιαγιάδων μας που μας παρέδωσαν ένα περιβάλλον, που εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε με αυτοκαταστροφικό τρόπο και που πιθανόν να το παραδώσουμε στα παιδιά μας χειρότερο.

Η αειφορική ανάπτυξη στις κοινωνίες των ορεινών όγκων δεν μπορεί να αγνοήσει την μικρή οικογενειακή επιχείρηση, την εναλλακτική μορφή τουριστικής ανάπτυξης, καθώς επίσης την οικοανάπτυξη, τον οικοαγροτουρισμό, ένα «νέο ευρυτανικό νοικοκυριό» που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και μίμησης για την πραγματική, καθοδηγητική και καθοριστική συνεισφορά της Ευρυτανικής παράδοσης και φυσιογνωμίας στην επερχόμενη αειφορική προσπάθεια και κουλτούρα της κοινωνίας μας.

   Μια  πρόταση σύνδεσης του παρόντος με το παρελθόν- για να φωτίσουμε το μέλλον – προς έναν εναλλακτικό και αειφορικό τρόπο ζωής.

Ο  Δήμαρχος ο οποίος μίλησε στη συνέχεια  χαρακτήρισε τις προτάσεις εξαιρετικές λέγοντας ότι σε ότι αφορά το Οικολογικό  Πάρκο έχουν γίνει προμελέτες με επιστήμονες να για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα  και  είναι στα άμεσα σχέδια μας, αυτός ο σχεδιασμός των 4 πάρκων να υλοποιηθεί , σε ότι αφορά τα μονοπάτια θέλουν συντήρηση .Πρόταση μας είναι  να γίνει Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το κτίριο του Κεφαλοβρύσου  ένας βοτανικός κήπος, έχει τεθεί υπόψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου .

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ.Χαλκιάς Δημήτριος ο οποίος μίλησε στην συνέχεια  αναφέρθηκε αν μπορεί να γίνει κάποια συγκοινωνιακή μελέτη για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης η οποία να είναι ολοκληρωμένη με τα σημερινά δεδομένα  .

 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δομνίστας  κ.Νικόλαος Καρέτσος ο οποίος ζήτησε τον λόγο, ανέφερε ότι προσδοκά την ένταξη του έργου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορά την αντικατάσταση  εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης στην Κοινότητα Δομνίστα .

 

Η δημότης κ.Μουτάφη Αναστασία η οποία μίλησε στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πινακίδες σήμανσης, αν προβλέπεται στις εισόδους της πόλης  information points για αξιοθέατα, τουριστικά καταλύματα, κλπ να γίνει αλλαγή αυτών διότι δεν φαίνονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις, συνεχίζοντας  έκανε την παρατήρηση για την κοπή κάποιων δένδρων στο Ξηριά και πρόσθεσε να γίνει φύτευση άλλων δένδρων  σε αντικατάσταση αυτών που κόπηκαν.

 

Ο εκπρόσωπος Ελληνικού Ορειβατικού συλλόγου  κ. Αντωνίου Δημήτριος αναφέρθηκε για τα έργα που έγιναν την φετινή περίοδο  στο Χιονοδρομικό Κέντρο και τόνισε ότι το Χ.Κ είναι  πόλος έλξης για την περιοχή μας. Στη συνέχεια ως διευθυντής  του 3ου δημοτικού σχολείου αναφέρθηκε στα τεράστια  προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής,  που κτιριακού συγκροτήματος και ειδικά της στέγης. Ως παράγων αθλητισμού τόνισε ότι το Καρπενήσι αν και μικρή πόλη έχει πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων  επισημαίνοντας τα ακριβή κόστη για την συντήρησης τους. Ανέφερε για το έργο της ανάπλασης και  τις φθορές που έχουν τα κολονάκια της πόλης και πρότεινε περισσότερα πεζοδρόμια προς τον Ξηριά και  ως έργο το δέσιμο του Αθλητικού Κέντρου με την πόλη του Καρπενησίου.

 

 Η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παπαδοπούλου Σπυριδούλα η οποία μίλησε στην συνέχεια ανέφερε ότι θα πρέπει να διορθωθεί ο δρόμος προς το Κοιμητήριο να προστεθεί ως έργο στο τεχνικό πρόγραμμα . Επίσης επισήμανε ότι η σκάλα στην Κοσμά Αιτωλού χρειάζεται συντήρηση ,οι κάδοι απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης να είναι καινούργιοι, να γίνει συντήρηση  στα κολωνάκια και αντικατάσταση πλακιδίων  του έργου της ανάπλασης ,και ο καθαρισμός των σχαρών για αποφυγή  εντόνων καιρικών συνθηκών.

 

Ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων κ.Τάκης Γεώργιος  χαιρέτισε  την προσπάθεια του Δήμου  για τον φωτεινό διάκοσμο των Χριστουγέννων λέγοντας την φράση «το φως είναι ζωή» στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πεζοπορικό τουρισμό έτσι ώστε να αναπτυχθεί η πόλη μας σε αυτό τον τομέα. Καθαρισμός μονοπατιών μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να προσεχθεί από όλους μας.

 

Απαντώντας στα παραπάνω ο Δήμαρχος  ανέφερε ότι είναι στα άμεσα σχέδια του Δήμου οι σωστές πινακίδες σήμανσης, Για την συντήρηση των δημοτικών κτιριακών συγκροτημάτων είπε την φράση «σας θέλω συμμάχους όλους στη συντήρηση των δημοτικών χώρων». Αναφέρθηκε στο έργο του Ξηριά που είναι έτοιμο για συμβασιοποίηση και προβλέπει πεζοδρόμια από το μήκος του  Κολυμβητήριου ,σχολικό συγκρότημα  έως την εκκλησία Προφήτη Ηλία.

 

Τελειώνοντας η πρόεδρος ευχαρίστησε τους παρόντες για την παρουσία τους και έληξε τη συνεδρίαση .

Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4623/2019 .

Η πρόεδρος                                                        Τα  παρόντα μέλη

Γεωργία Γκαρίλα                                                           Τ.Υ