Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για το για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών ή ανά Δημοτική Ενότητα (Δομνίστας, Κτημενίων, Φουρνάς)για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 29.214,40€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την28ηΦεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο.

Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την27ηΦεβρουαρίου2018από την  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝτου Δήμου Καρπενησίου. (πληροφορίες,τηλ2237350075).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΤΕΥΔ