ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Θέμα: “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024”

Ο Δήμος Καρπενησίου, ως αρμόδιος φορέας έκδοσης και ανανέωσης των αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και έχοντας υπόψη:

προσκαλεί

τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν να προβούν σε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους για το έτος 2024, να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση νέας άδειας ή ανανέωση της υπάρχουσας, το συντομότερο δυνατό, είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο κτίριο του Δημαρχείου, στην οδό Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται ως εξής:

Α. Για νέες ή τροποποιημένες άδειες

Αίτηση (παραλαβή από το Δημοτικό κατάστημα ή αποθήκευση από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου.)

Σκαρίφημα κάτοψης υπογεγραμμένο από αρμόδιο (τοπογράφο ή πολιτικό) μηχανικό στο οποίο να αποτυπώνονται:

α) η ακριβής θέση του καταστήματος και το πλάτος της πρόσοψής του.

β) ο κοινόχρηστος χώρος σε σχέση με το κατάστημα και τα επιθυμητά τετραγωνικά κάλυψης.

Αντίγραφο ισχύουσας γνωστοποίησης λειτουργίας του καταστήματος, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δήλωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής προς το Δήμο Καρπενησίου, την οποία μπορείτε να παραλάβετε από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας.

Β. Για ανανέωση άδειας

Αίτηση όπου μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας του προηγούμενου έτους μαζί με τα μέτρα κατάληψης (παραλαβή από το Δημαρχείο ή αποθήκευση από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο χώρο κατάληψης που αναφέρεται στην άδεια του προηγούμενου έτους.

Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής προς το Δήμο Καρπενησίου, την οποία μπορείτε να παραλάβετε από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι είτε η πληρωμή του συνολικού τέλους που θα προκύψει σύμφωνα με τα παραχωρούμενα τετραγωνικά μέτρα είτε η καταβολή του 30% του ποσού και το υπόλοιπο 70% εφάπαξ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη χορήγηση της άδειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου για τις ενέργειές τους.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Παρασκευή Κόγια

Αναλυτική πρόσκληση

Αίτηση νέας άδειας

Αίτηση ανανέωσης άδειας