Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών για την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 27.090,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την12ηΣεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο.

Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Ά ειδικότητος και κατηγορίας 1 τουλάχιστον. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την11ηΣεπτεμβρίου από την  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝτου Δήμου Καρπενησίου. (πληροφορίες,τηλ2237350075).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ