Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ . ΔΟΜΙΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ»,, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 29.600,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιίας και Οικοδομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 17-09-2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Μπαμπαλής.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρ. 125 τουΝ.4412/16. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) έργου και ποσού 15.000,00 ευρώ και άνω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

TEYΔ (WORD ΜΟΡΦΗ)

ANAKOINΩΣΗ – ΟΡΙΑ