Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για το για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών ή ανά Δημοτική Ενότηταγια την εργασία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 46.230,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την31ηΙανουαρίου  2018 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο.

Στον  διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την30ηΙανουαρίου2018από την  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝτου Δήμου Καρπενησίου. (πληροφορίες,τηλ2237350075).

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ