Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ», συνολικού προυπολογισμού 23.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ(διορθωμένο στον τίτλο έργου στην 1η σελίδα)

ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ