Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο27 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέο κτίριο στο χώρο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.195.000,00€(με αναθεώρηση και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών : Οικοδομικά : 741.873,81 €, Η /Μ : 221.835,87 €

Παρακάτω παρατίθενται το :

α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

β) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

γ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

δ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ε) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

στ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ζ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

η) ΕΣΥ 

θ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

i) ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (μορφή word)