Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων B΄τριμήνου έτους 2016

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2016.