Γνωστοποίηση Δημάρχου Καρπενησίου για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν
  2. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 όπως διαμορφώνονται με τις προσθήκες του άρθρου 94 παρ 3Β του ν. 3852/2010 και όπως ισχύουν
  5. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε. του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
  6. Την αρίθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
  7. Την Κ.Υ.Α. αρίθμ. 14815/2014 (ΦΕΚ 2207/Β’)
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ 2214/Β΄/2015), όπως ισχύει,

Γνωστοποιούμε

Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Ιστορία και Αρχαιολογία και επιπλέον προσόν την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων πολιτιστικής διαχείρισης και ανάδειξης των εκθεσιακών χώρων και των Μουσείων του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1.) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.

2.) Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω.

3.) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά , αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η  εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως και την Τετάρτη 7/9/2016 στο γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  8:00 έως 13.30

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικόλαος Σουλιώτης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΩ