Ανακοίνωση για την προληπτική απομάκρυνση Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ κ.λπ) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές(οικισμοί, πολεοδομικά τμήματα πόλης κλπ)  με εγγύτητα σε δάση ή δασικές εκτάσεις

Για την προληπτική απομάκρυνση Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ κ.λπ) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές(οικισμοί, πολεοδομικά τμήματα πόλης κλπ)  με εγγύτητα σε δάση ή δασικές εκτάσεις

Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών ο Δήμος Καρπενησίου υλοποιεί δράση καταγραφής των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών  (ΑμεΑ κλπ) και απευθύνει Δημόσια πρόσκληση –ανακοίνωση ώστε τα ίδια τα άτομα, οι προσωπικοί βοηθοί ή άμεσα συγγενικά πρόσωπα να παρέχουν στοιχεία εφόσον το επιθυμούν τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου μέτρου.

Στο μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας , η δ/νση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας καθώς επίσης (εφόσον υπάρχουν)  τα στοιχεία των προσωπικών βοηθών ή των άμεσων συγγενικών  προσώπων και τα μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης  π.χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ

Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου  Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα

Τηλ. 2237352225-2237352226                  (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής )

Τηλ. 2237352200-2237352221                          (Κέντρο Κοινότητας)