Ανακοίνωση – ενημέρωση

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου , που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 , να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( Ύδρας αρ. 06 ) το έντυπο σχετικής αίτησης με τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα : α) φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης – λειτουργίας του καταστήματος ή της γνωστοποίησης εγκατάστασης – λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας , β) σχέδιο μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται καθαρά η ακριβής έκταση σε τετραγωνικά μέτρα που προβλέπεται να καταλάβουν τα τραπεζοκαθίσματα στον κοινόχρηστο χώρο και γ) δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης βεβαιωμένων – ληξιπρό­θεσμων οφειλών του .

Όσοι εκ των ανωτέρω διαθέτουν καταστήματα που προβάλλονται σε πλατείες και λειτουργούν ως καφενεία , εστιατόρια , ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις δικαιούνται να κάνουν χρήση συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με την πρόσοψή αυτών . Εφόσον επιθυμούν να  χρησιμοποιήσουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα είναι απαραίτητο να κάνουν σχετική αναφορά στην υποβληθείσα αίτησή τους .

Η αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές . Στην περίπτωση της αυθαίρετης χρήσης αυτών επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη εκτός από  το αναλογούν τέλος και  ισόποσο  πρόστιμο  ανεξάρτητα  από  το  χρονικό διάστημα  της χρήσης  ( άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 ) .

 

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.