Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία», όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 37/2018, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 45.400,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 29η Μαΐου 2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (τηλ. 2237350075).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ