Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2017.