Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους- Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους- Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων

(Σχετ.: Το άρθρο 90 του ν.5036/23 και η 683/47963/31-05-2023 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η ρύθμιση συνοπτικά: Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30€.

Επίσης, ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, δύνανται να αναβιώσουν.      Προθεσμία αίτησης: ως 30.06.2023

Α.Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις (παρ.1-6 του άρ. 90)

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σε έως και τριάντα έξι (36) ή σε έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, πλην της τελευταίας.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 58 του ν. 4483/2017) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στην ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων να μην την έχει απολέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επισημαίνεται ότι, επιπλέον των προηγούμενων προϋποθέσεων, προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. Αντίθετα, σε εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 90, εάν οι λοιπές αρρύθμιστες οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν την 1η.11.2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.

Β. Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020

Ρυθμίσεις των άρθρων 110-117 του ν. 4611/2019 και των άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020 που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023, μπορούν να αναβιώσουν, δηλαδή, οι οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση υποχρεωτικά πρέπει να πληρωθούν ταυτόχρονα δύο (2) δόσεις έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης.7.2023, ήτοι της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει και μιας επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

Τρόπος υποβολής: Η αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας προς τον Δήμο Καρπενησίου, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): g.anagnostopoulos@2445.syzefxis.gov.gr

Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων

Ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής θα γνωστοποιηθεί κατά την έκδοση του δοσολογίου της ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου κ. Γιώργο Αναγνωστόπουλο (Τηλ. 2237350060) και στο emailg.anagnostopoulos@2445.syzefxis.gov.gr

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ