Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) είναι επιτροπές που έδρευαν στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και στις οποίες μπορούσαν να προσφεύγουν οι πολίτες-καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με προμηθευτές.

Με το άρθρο 94, παρ. 2 του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης» (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») η αρμοδιότητα της σύστασης των ΕΦΔ, καθώς επίσης της τήρησης αρχείων των πορισμάτων τους και της τήρησης μητρώου καταναλωτών, μεταβιβάζεται πλέον στους Δήμους, όπως αυτοί συγκροτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του υπόψη νόμου, προκειμένου ο επιτυχημένος αυτός θεσμός να συνεχίσει το έργο του στο καινούργιο οργανωτικό σχήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας.

Κατά τον νόμο (άρθρο 95, παρ. 1, εδ. α’), η πρόσθετη αυτή αρμοδιότητα ασκείται από τους Δήμους της χώρας από 1ης Ιανουαρίου 2011, ενώ με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα που σχετίζεται με την άσκηση της νέας αρμοδιότητας, την αναγκαία προς τούτο υλικοτεχνική υποδομή και την παροχή διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 95, παρ. 7).

Σύμφωνα με την  400/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου συγκροτείται η επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού με την εξής σύνθεση:

Α) Απο το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου ορίζεται ο κ. Σωτήριος Τσιντζιλώνης του Αθανασίου δικηγόρος,   τακτικό μέλος ως πρόεδρος, με αναπληρωτή την δικηγόρο κ. Παρασκευή-Βασιλική Ελεφάντη του Αθανασίου.

Β) Ως εκπρόσωπος του τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ορίζεται τακτικό μέλος ο κ. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος, με αναπληρωτή τον κ. Σώκο Γεώργιο.

Γ) Ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου ορίζεται ο κ. Γιαννιώτης Ιωάννης, με αναπληρωτή τον κ. Γραμματίκα Ευθύμιο.

Η θητεία των μελών των επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής ανατίθεται στην δημοτική υπάλληλο κ. Ανδρεάκη Ιωάννα με αναπληρώτρια την κ. Αμαλία Γιαννοπούλου.

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html