Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών,

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου χρονικής διάρκειας.

 2. Την αριθμ. 6/2016 [Ορθή Επανάληψη] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) Οδηγού κατηγορίας ΔΕ-29 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στα πλαίσια της αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας για την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων.

 3. Την αριθμ. 38/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος Έργου κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας (για την χρήση του ΜΕ 34481 και ΜΕ 63016).

 4. Τις αριθμ. 164/13717/5.2.2016 & 234/20692/9.2.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες διαπιστώθηκε αντίστοιχα η νομιμότητα των 6/2016 & 38/2016 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Δήμου Καρπενησίου

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο Δήμο

1.

ΔΕ Χειριστών

Μηχανημάτων Έργων

1

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.
  1. Αντίγραφο Άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων Β’ Ομάδας Γ’ Τάξης του Π.Δ.31/90 ή άδεια χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας ΜΕ 1.3 του Π.Δ.113/2012 για το ΜΕ 34481 καιάδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων Ε’ Ομάδας Γ’ Τάξης του Π.Δ.31/90 ή άδεια χειριστή ΜΕ 1ης ΕιδικότηταςΑ’ Ομάδας ΜΕ 1.5 του Π.Δ. 113/2012 για το ΜΕ 63016
 3. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δ. Καρπενησίου.

 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 

 

 1. Για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου

 

2.

ΔΕ-29

Οδηγών Αυτ/των

1

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.
 3. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους δεν έχει καταχωρηθεί επί του εντύπου της άδειας οδήγησης ο κοινοτικός αριθμός «95»

 5. Τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 6. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δ. Καρπενησίου.

 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου μέχρι και 29/2/2016.