Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών του Δήμου Καρπενησίου, ήτοι:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

 Κεντρική μονάδα υπολογιστή πλήρης  (επεξεργαστής, λειτουργικό σύστημα, ποντίκι,πληκτρολόγιο κλπ) PC DESKTOPS

ΤΕΜ.

1

800,00 €

800,00 €

2

Οθόνη LED LCD οθόνη 24”

ΤΕΜ.

1

150,00 €

150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

950,00 €

Φ.Π.Α. 23%

218,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1.168,50 €

 

Tα ανωτέρω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της αρ.πρ.:635/19-01-2016 συνημμένης τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στην υπηρεσία του Δήμου, την οικονομική σας προσφορά, το αργότερο μέχρι 09-02-2016 και ώρα 09:00 π.μ.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου, περί εγγραφής σ΄ αυτό.

Στην προσφορά θα αναφέρεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, α) η μονάδα μέτρησης, , β) η τιμή μονάδος με ΦΠΑ, και γ) ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα ανάθεσης της παραγγελίας. Επιπλέον στην προσφορά σας θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στο χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Διαβάστε την Τεχνική περιγραφή.