Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών για τις κατηγορίες ειδών: αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου & φρέσκου γάλακτος και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις κατηγορίες ειδών: κατεψυγμένων, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου & ελαιολάδου την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006).

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 156.942,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 13% & 23% (23.057,23 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 180.000,00 ευρώ (με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2016 143.700,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/03/2016 και ώρα 8:00π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2016 και ώρα 3:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο,  καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 – 22373 50029 αρμόδιοι κ. Ν.Ράικος -– κ. Γ. Θανασιάς), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

Διαβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.