Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017» προϋπολογισμού 29.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, στις 20 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ.

Η Εγγύηση συμμετοχής θα είναι ίση µε το δύο επί τοις εκατό(2) % του προϋπολογισμού της μελέτης µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Καρπενησίου.

Όλα τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου – website: www.karpenissi.gr.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.(τηλ.: 22373 50030 – 22373 50029, αρμόδιοι κ. Ν. Ράικος – Γ. Θανασιάς).

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη και την Διακήρυξη.