Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων( ΜΠΕ) του έργου «Οριοθέτηση Καρπενησιώτη στην περιοχή ΕΕΛ και αντλιοστασίων Δ.Ε. Ποταμιάς»

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οριοθέτηση Καρπενησιώτη στην περιοχή ΕΕΛ και αντλιοστασίων Δ.Ε. Ποταμιάς», η οποία θα βρίσκεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

1.- Έναρξης δημοσιοποίησης : 05/02/2016. Λήξης : 05 /03/2016.

2.- Έναρξη προθεσμίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων απόψεων : 05/02/2016. Λήξης : 05 /03/2016.

3.- Η παρούσα δημοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο:

 

Λαμία: 02 -02- 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                  ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ανακοίνωση δημοσιοποίησης ΜΠΕ