Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α).

 4. Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013/τ.Β) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

 5. Την υπ’ αριθμ. 184/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου σχετική με την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2015-2016

 6. Την «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2015-16» ΚΥΑ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/1805/1398/881/4.11.2015 (ΑΔΑ:Ω0Ω74653Π4-ΠΟΡ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

 7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323194/19278/1465/908/19.11.2015 Έγκριση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2015-16 (ΑΔΑ: ΩΖΔΩ4653Π4-Τ01)

 8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323762/19328/1468/909/19.11.2015 Έγκριση Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους Μεγάλης Διάρκειας Περιόδου 2015-16 (ΑΔΑ: 7ΝΒΓ4653Π4-Β3Η)

 9. Την υπ’ αριθ. 484/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου σχετική με την Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ:7ΗΔΨΩΕΓ-ΟΗΔ)

 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2214/τ.Β/14.10.2015) του Δήμου Καρπενησίου, όπως ισχύει

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2015-2016 του Δήμου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

Κωδικός

θέσης

Κατηγορία Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Τυπικά Προσόντα

Διάρκεια σύμβασης

101

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

Έως 31/7/2016

102

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ειδική Φυσική Αγωγή

Έως 31/7/2016

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

 4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 6. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος

 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης Κατοικίας

 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια Επιλογής:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με την μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο: Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 – διδακτορικό: 1)

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών . Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ0,08 μονάδες / 120.

Πολυτεκνία: βαθμολογείται με 2 μονάδες

Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο

Μονογονεϊκή οικογένεια (άρθρο 29 παρ.6 ν.3838/2010): 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω κατηγορίες. Απαγορεύεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου, στην Διεύθυνση Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στο Δημαρχείο Καρπενησίου, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Για αυτήν την ανάρτηση θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. Επιπλέον η συγκεκριμένη Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου μαζί με το έντυπο της αίτησης (http://www.karpenisi.gr) Περίληψή της θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Ευρυτανίας εφόσον εκδίδονται.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Φ. Φουρλιά (τηλ. Επικοινωνίας 2237 3 50044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπενησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.