Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια καυσόξυλων με σκοπό την διάθεση τους σε άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες, δημοτών του Δήμου Καρπενησίου, ήτοι:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Καυσόξυλα ελάτης μήκους περίπου 33cm (συσκευασμένα ανά χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού σε παλέτες ή σακούλες-bigbags )

Χωρικά κυβικά μέτρα στοιβαχτού

 (και όχι χύδην)

90

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στην υπηρεσία του Δήμου, Ύδρας 6, την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, το αργότερο μέχρι 08-02-2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου, περί εγγραφής σ΄ αυτό.

Στην προσφορά θα αναφέρεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, α) η μονάδα μέτρησης(συσκευασίας) ,β) η τιμή μονάδος με ΦΠΑ, και γ) ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα ανάθεσης της παραγγελίας.

Επιπλέον ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα καυσόξυλα στον τόπο εκάστου δικαιούχου, που θα του υποδείξει η Υπηρεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται παραπάνω. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β/12.12.12).